หลักสูตร HKW-L1: Ethical Hacking Workshop

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที
 • หมวด : บริการไอที
 • ต้องการ : บริการ
 • หลักสูตร HKW-L1: Ethical Hacking Workshop
  หลักสูตร Ethical Hacking Workshop (HKW-

  L1) : ความปลอดภัยและการเจาะช่องโหว่ของ

  ระบบเครือข่ายด้วย Kali Linux & Metasploit

  หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับการปูพื้นฐาน

  ทางด้าน Network Security ที่เหมาะสำหรับ

  Admin ที่ต้องการก้าวไปอีกขั้นสู่การเรียนรู้ใน

  เรื่องของ Security ที่นับวันจะมีความสำคัญมาก

  ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของ Hacker ที่

  เข้ามาเจาะระบบเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ใน

  องค์กร เช่น การสอดแนบรวบรวมข้อมูล การ

  ปิดบังอำพราง การหลีกเลี่ยงโปรแกรมป้องกัน

  ไวรัสหรือไฟร์วอลล์ การสร้างช่องทางลับ และ

  การโจมตีด้วยช่องโหว่ต่างๆ เพื่อให้รู้ทันและหา

  วิธีป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบที่ดูแลอยู่

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ LAB เพื่อ

  ให้ผู้เรียนได้ทดสอบการเจาะระบบและรูปแบบ

  การโจมตีต่างๆ รวมวิธีการป้องกันด้วยตัวเอง

  รวมถึงการทดสอบเจาะช่องโหว่ผ่านเครือข่ายอิน

  เทอร์เน็ตด้วย WAN IP (IP จริง) เพื่อให้ผู้เรียน

  ได้เข้าใจและมองเห็นภาพการโจมตีของ Hacker

  ทั้งผ่านทางเครือข่ายแลน (ภายใน) และเครือข่าย

  อินเทอร์เน็ต (ภายนอก)

  รายละเอียดหลักสูตร

  บทที่ 1 รู้จัก Hacker และขั้นตอนการ Hacking
  -ความหมายของ Hacker
  -ขั้นตอนการโจมตีของ Hacker

  บทที่ 2 รู้จักและติดตั้ง Kali
  -รู้จัก Kali
  -การติดตั้ง Kali
  -การกำหนดค่า IP Configuration
  -การเปลี่ยนรหัสผ่านของ Kali
  -การอัปเดต Kali

  บทที่ 3 การรวบรวมข้อมูลก่อนเจาะระบบ
  -คำสั่ง whois ตรวจสอบข้อมูลเจ้าของเว็บไซต์
  -คำสั่ง nslookup ตรวจสอบ DNS Record ของ

  เว็บไซต์เป้าหมาย
  -คำสั่ง netstat ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่อง

  ปลายทาง
  -คำสั่ง arping ตรวจสอบเครื่องเป้าหมายแทนคำ

  สั่ง ping
  -คำสั่ง netdiscover ตรวจสอบ MAC Address

  ของทุกเครื่องในระบบเครือข่าย
  -คำสั่ง dnsmap ดึงข้อมูล DNS Server
  -คำสั่ง dnsenum ตรวจสอบ DNS Zone
  -คำสั่ง dmitry ตรวจสอบข้อมูลเครื่องเป้าหมาย

  แบบครบวงจร
  -คำสั่ง snmp enumeration ตรวจสอบข้อมูล

  เบื้องต้นของอุปกรณ์หรือเครื่องเป้าหมายใน

  เครือข่าย
  -คำสั่ง Theharvester ค้นหาชื่อ Host, Subdomain

  และอีเมล
  -ตรวจสอบเว็บไซต์ จากอดีตถึงปัจจุบัน
  -รวบรวมข้อมูลด้วย Google Hack

  บทที่ 4 การอำพรางตัวตนป้องกันการตรวจจับ
  -การปลอม MAC Address (MAC Spoofing) บน

  Kali
  -การปลอมแปลงหมายเลข IP ด้วย Proxy
  -การใช้ Proxy ใน Tor Network

  บทที่ 5 การค้นหาช่องโหว่ของเครื่องเป้าหมาย
  -nmap ตรวจสอบรายละเอียดและสถานการณ์ทำ

  งานของเครื่องเป้าหมาย
  -การสแกนพอร์ตและตรวจสอบเครื่องเป้าหมาย

  แบบ GUI ด้วย Zenmap
  -ค้นหาและประเมินช่องโหว่ของเครื่องเป้า

  หมายด้วย Nessus

  บทที่ 6 ทดสอบการเจาะช่องโหว่ของ Windows

  ด้วย Metasploit
  -รู้จักกับ Metasploit
  -โมดูลและชุดคำสั่งที่สำคัญของ Metasploit
  -การทำงานของ Metasploit
  -สตาร์ท Services ที่สำคัญของ Metasploit ก่อน

  ใช้งาน
  -ทดสอบการเจาะช่องโหว่แบบ Remote Code

  Execution MS08-067
  -ทดสอบการเจาะช่องโหว่แบบ Remote Code

  Execution MS09-050
  -ทดสอบการเจาะช่องโหว่จากไฟล์ Shortcut

  MS10-046
  -ทดสอบการเจาะช่องโหว่แบบ Malicious EXE

  File Attacks
  -ทดสอบการเจาะช่องโหว่จาก Java Runtime &

  Java Applet
  -การเพิ่มโมดูล Exploit ใหม่เข้าไปใน Metasploit

  ด้วยตัวเอง

  บทที่ 7 การสร้างช่องโหว่เพื่อหลีกเลี่ยงการ

  ตรวจสอบจากโปรแกรมป้องกันไวรัสและไฟ

  ร์วอลล์
  -การสร้างไฟล์ช่องโหว่จากคำสั่ง Power Shell
  -สร้างไฟล์ช่องโหว่จาก Veil-Evasion

  บทที่ 8 การสร้างช่องทางลับเพื่อย้อนกลับมา

  ควบคุมเครื่องเป้าหมายและลบร่องรอยของ

  Hacker
  -สร้างช่องทางลับด้วยโปรแกรม Remote

  Desktop
  -การนำไฟล์ Netcat ไปวางบนเครื่องเป้าหมาย
  -สร้างช่องทางควบคุมการสั่งรันไฟล์ Payload ที่

  เครื่องเป้าหมายด้วยตัวเอง
  -สร้างช่องทางลับด้วยโปรแกรม Remote

  Desktop
  -คำสั่งที่ใช้เคลียร์ Log บน Windows และ Linux

  บทที่ 9 ทดสอบการเจาะช่องโหว่ของ Linux

  Server ด้วย Metasploit
  -ทดสอบเจาะช่องโหว่ Linux Server ผ่านทาง

  Samba
  -ทดสอบเจาะช่องโหว่ FTP บน Linux Server

  บทที่ 10 การเจาะช่องโหว่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์

  เน็ตด้วย WAN IP

  - ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 5,500 บาท

  สำหรับท่านที่สนใจอบรมสามารถดูข้อมูลเพิ่ม

  เติมได้ที่ www.ez-admin.com
  โทร 02-509-6715,082-5674413,086-4133928
  หรืออีเมล์มาสบถามได้ที่ contact@ez-

  admin.com
  ผู้ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่าย

  คอมพิวเตอร์ครบวงจร

  สถานที่อบรม : โครงการพรีเมี่ยมเพลส

  นวมินทร์-ลาดพร้าว 101 เลขที่ 98/29 ถ.โพธิ์แก้ว

  แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • EZ-Admin Training Center
 • อำเภอเขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร